Dowóz uczniów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REGULAMIN DOWOZU UCZNIÓW I DZIECI PRZEDSZKOLNYCH DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLĘZAKACH

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

 § 1

 1. Organizatorem dowozu uczniów i dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach jest Gmina Baranów Sandomierski.
 2. Pod pojęciem dowozu rozumie się przewiezienie uczniów i dzieci do Zespołu z przystanku, jak i odwiezienie ich do miejsca własnego przystanku.
 3. Uczniowie i dzieci korzystają z autobusu przewoźnika wynajętego przez organ prowadzący Zespół.

§ 2

Dowóz autobusem szkolnym odbywa się w trakcie trwania roku szkolnego.

§ 3

Do bezpłatnego dowozu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach uprawnione są dzieci i uczniowie, których zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., nr 256 poz. 2572) droga z domu do Zespołu przekracza:

 • 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV oraz dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkola,
 • 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII.

§ 4

 1. W drugiej kolejności z autobusu mogą korzystać inne osoby, w tym uczniowie i dzieci przedszkolne, których odległość z domu do Zespołu jest krótsza od określonej w § 3 pod warunkiem posiadania przez autobus wolnych miejsc i za zgodą opiekuna, dyrektora Zespołu oraz po wykupieniu biletu miesięcznego.
 2. Dzieci w wieku 3-5 lat w miarę wolnych miejsc mogą korzystać z przejazdu do i z placówki po wykupieniu za zgodą przewoźnika tzw. „karty przejazdu”.

§ 5

 1. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organizatorem dowozów określa przystanki dla autobusu szkolnego.
 2. Uczniowie i dzieci wsiadają i wysiadają z autobusu tylko na wyznaczonych w planie dowozu przystankach.
 3. Za bezpieczeństwo dzieci na przystankach do przyjazdu autobusu i po dowiezieniu ich na przystanek odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.

§ 6

Plan dowozu autobusem szkolnym oraz godziny odjazdu autobusu ustala dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z UMiG Baranów Sandomierski. Plan dowozu dopasowuje się do tygodniowego planu zajęć uczniów.

§ 7

Dowóz organizowany jest celem zapewnienia dzieciom przedszkolnym i szkolnym udziału w obowiązkowych i w miarę możliwości w dodatkowych zajęciach planowanych przez placówkę w godzinach: 8:00 – 14:30. Uczniowie i dzieci są przewożone tylko na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna i za jego zgodą.

Rozdział II

Obowiązki przewoźnika

§ 8

Obowiązkiem przewoźnika jest:

 • terminowy dowóz uczniów i dzieci do Zespołu;
 • dowożenie wyłącznie autobusami sprawnymi technicznie;
 • posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC oraz NW na wszystkie pojazdy używane do wykonywania usługi.

§ 9

W przypadku awarii autobusu przewoźnik zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt pojazd zastępczy.

Rozdział III

Obowiązki opiekuna dowozu

§ 10

Opiekun dowozu autobusem szkolnym odpowiedzialny jest za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie:

 • opiekun decyduje o wsiadaniu i wysiadaniu dzieci z autobusu w odpowiednich miejscach;
 • opiekun podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku autobusu;
 • w razie awarii lub wypadku opiekun wraz z kierowcą zobowiązany jest podjąć działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia dowożonym dzieciom bezpieczeństwa, a także do zminimalizowania strat materialnych;
 • w przypadku awarii autobus, opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi dziećmi, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego.

§ 11

 1. Opiekun dowozu czuwa nad dziećmi wsiadającymi i wysiadającymi z autobusu, przestrzegając następujących zasad:
 • dzieci wsiadają i wysiadają tylko przednimi drzwiami;
 • opiekun wysiada jako pierwszy i czuwa nad bezpiecznym opuszczeniem autobusu przez wysiadających.
 1. Opiekun dba o to, aby dzieci przy wsiadaniu do autobusu zajmowały miejsca kolejno licząc od czoła pojazdu.
 2. Opiekun dowozu wsiada ostatni i zajmuje miejsce odpowiednio za ostatnim zajętym przez dzieci rzędem siedzeń, a w przypadku, gdy autobus jest pełen, opiekun zajmuje miejsce w ostatnim rzędzie lub w takim miejscu, aby skutecznie monitorować zachowanie przewożonych dzieci.

§ 12

 1. Opiekun dowozu ponosi odpowiedzialność za:
 • bezpieczeństwo dzieci od momentu wejścia do autobusu do chwili wejścia z dziećmi do budynku szkolnego i przekazania ich odpowiednio nauczycielom dyżurującym lub nauczycielom grup przedszkolnych;
 • bezpieczeństwo dzieci od chwili opuszczenia budynku szkoły i wejścia do autobusu, do momentu opuszczenia przez dziecko autobusu w swojej miejscowości na ustalonym przystanku.
 1. Opiekun przejmując opiekę nad dziećmi przeprowadza kontrolę stanu liczbowego dzieci podczas każdego kursu, zgodnie z wykazem dzieci i uczniów objętych dowozem.

§ 13

 1. Opiekun ponosi odpowiedzialność za dowożone dzieci podczas przewozu oraz bezpośrednio po opuszczeniu przez dzieci autobusu. W tym celu zobowiązany jest każdorazowo wysiąść na przystanku i zabronić dzieciom przechodzenia przez jezdnię przed lub za autobusem. W razie potrzeby opiekun przeprowadza dzieci w bezpiecznym miejscu na drugą stronę jezdni.
 2. Podczas pobytu na drodze opiekun musi być ubrany w kamizelkę z elementami odblaskowymi.

§ 14

 1. W celu bezpiecznego doprowadzenia dzieci do autobusu, opiekun organizuje zbiórkę dzieci dowożonych w budynku szkoły lub przed wejściem do placówki i sprawdza obecność.
 2. W sytuacji, gdy dziecko nie stawi się na zbiórkę po zakończonych zajęciach, opiekun dowozu powiadamia wychowawcę/nauczyciela szkoły lub przedszkola, który zgłasza nieobecność dyrektorowi placówki. Opiekun może zgłosić informacje bezpośrednio dyrektorowi.

§ 15

Opiekun jest zobowiązany informować wychowawców o każdorazowym nagannym zachowaniu przewożonych dzieci lub o podejrzeniu popełnienia czynu zagrożonego.

§ 16

 1. Opiekunowi nie wolno pozostawić na przystanku dziecka, po którego odbiór nie zgłosi się rodzic/prawny opiekun lub inna osoba pisemnie upoważniona przez rodzica/prawnego opiekuna do odbioru dziecka z przystanku.
 2. W przypadku niezgłoszenia się rodzica/prawnego opiekuna po odbiór dziecka na przystanek opiekun dowozu odwozi dziecko do placówki i zawiadamia o tym fakcie dyrektora.

Rozdział IV

Obowiązki uczniów i dzieci objętych dowozem

§ 17

 1. Uczniowie i dzieci dowożone autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz poleceń opiekuna i uwag kierowcy.
 2. Uczniowie i dzieci dowożone zobowiązane są do:
 • przychodzenia na przystanek autobusowy co najmniej pięć minut przed planowanym odjazdem autobusu;
 • oczekiwania na spóźniający się autobus;
 • w przypadku opóźnienia w dowozie powyżej 10 minut, dzieci oczekują na autobus na przystankach, a następnie (jeśli nie ma rodzica) w miarę możliwości starają się telefonicznie powiadomić rodziców lub szkołę o zaistniałym spóźnieniu;
 • zachowania szczególnej ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu;
 • zajmowania w autobusie miejsc kolejno, licząc od czoła autobusu, nie zostawiając pustych siedzeń;
 • wsiadania i wysiadania na przystanku najbliższym miejsca zamieszkania, według ustaleń podanych pisemnie przez rodziców we wniosku;
 • zgłaszania opiekunowi dowozu konieczności przejścia na drugą stronę jezdni;
 • zgłaszania złego samopoczucia oraz innych ważnych informacji opiekunowi dowozu.
 1. Drogę z budynku placówki do autobusu i z autobusu do placówki dzieci pokonują w zorganizowanej grupie i tylko pod nadzorem opiekuna.

§ 18

 1. Uczniom i dzieciom korzystającym z dowozu autobusem szkolnym zabrania się:
 • wsiadania lub wysiadania z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna dowozu;
 • wstawania z miejsca, otwierania okien, zaśmiecania pojazdu;
 • zachowywania się w sposób hałaśliwy, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących z nim osób;
 • prowadzenia rozmów z kierowcą;
 • załączania urządzeń w autobusie bez szczególnie uzasadnionej przyczyny;
 • niszczenia i demolowania siedzeń i pokrowców;
 • stawania na schodkach i chodzenia po autobusie;
 • rzucania plecakami lub innymi przedmiotami.
 1. W czasie oczekiwania na przystankach dzieci przestrzegają zasad bezpieczeństwa, porządku i dyscypliny.

Rozdział V

Plan i organizacja dowozu

§ 19

Ustala się następujący plan dowozu do placówki z uwzględnieniem przystanków oraz określeniem planowanych godzin odjazdu:

Kaczaki 7:20 (bez opiekuna)

Ślęzaki 7:45

Kaczaki 7:55 (z opiekunem)

Ślęzaki 8:20

Ślęzaki 13:50 (z opiekunem)

Kaczaki 14:15

Ślęzaki 14:45 (z opiekunem)

Kaczaki 15:10

Rozdział VI

Odbieranie dzieci z autobusu i samodzielne powroty do domu

Istnieją trzy możliwości odbioru dziecka w drodze powrotnej:

 • Samodzielny powrót: po wyrażeniu przez rodzica tej zgody dziecko może samodzielnie oddalić się po wyjściu z autobusu szkolnego. Zgoda taka jest możliwa dla dziecka, które ukończyło 7 rok życia. Dzieci młodsze mogą oddalić się z przystanku w przypadku, gdy rodzeństwo, które się nim opiekuje ma skończone 10 lat i rodzice wyrazili na to zgodę.
 • Zgoda na samodzielne przebywanie na przystanku: po wyrażeniu przez rodzica tej zgody, w przypadku braku osoby upoważnionej do odbioru dziecka, dziecko może pozostać na przystanku bez opieki osoby dorosłej. Zgoda taka jest możliwa dla dziecka, które ukończyło 7 rok życia. Dzieci młodsze mogą zostać na przystanku w przypadku, gdy rodzeństwo, które się nim opiekuje ma skończone 10 lat i rodzice wyrazili na to zgodę.
 • Dziecko jest odbierane przez rodziców lub opiekunów (do 7 roku życia): w przypadku nie pojawienia się rodzica lub osoby upoważnionej do odbioru dziecka z przystanku o czasie wskazanym w rozkładzie jazdy, dziecko wraca z opiekunem do szkoły/przedszkola skąd powinno być odebrane przez osoby upoważnione bądź rodzica. W przypadku dzieci starszych rodzic podpisuje oświadczenie, że bierze całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do lub z autobusu.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 20

Szkoła i przedszkole ma obowiązek reagowania na zgłoszenie opiekuna dowozu dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań dzieci i informowania rodziców/prawnych opiekunów o zgłaszanych problemach.

§ 21

W przypadku powtarzających się zachowań zagrażających bezpieczeństwu innych osób, dziecko, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/prawnych opiekunów, zostanie pozbawione prawa do korzystania z dowozu szkolnego.

§ 22

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci dowożonych autobusem szkolnym mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem dowozu oraz innymi informacjami w sprawie organizacji dowozu.

§ 23

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci (do ukończenia 7 roku życia) mają obowiązek punktualnie stawiać się na wyznaczonych przystankach i odebrać dziecko (osobiście lub za pośrednictwem osoby pisemnie upoważnionej).

§ 24

W przypadku opóźnienia w dowozie trwającego powyżej ustalonego w § 17 ust. 2 pkt. 2 czasu oczekiwania, rodzice/prawni opiekunowie podejmują ustalenia dotyczące sposobu dowozu dziecka do placówki. W tym przypadku rodzice/prawni opiekunowie kontaktują się telefonicznie z placówką.

§ 25

Rodzice/prawni opiekunowie wszystkich dzieci korzystających z dowozu ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze do przystanku autobusowego, podczas pobytu na przystanku oraz podczas powrotu dziecka z przystanku do domu.

§ 26

Za zniszczenia wyrządzone przez dzieci w autobusie odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.

§ 27

W miesiącu wrześniu danego roku szkolnego, w pierwszym tygodniu nauki, sekretariat Zespołu udostępnia rodzicom/prawnym opiekunom wnioski o objęcie dziecka dowozem na nowy rok szkolny.

§ 28

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci dowożonych składają wniosek o objęcie dziecka dowozem szkolnym w sekretariacie Zespołu do końca pierwszego tygodnia września danego roku szkolnego.

§ 29

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci dowożonych oraz uczniowie szkoły, z początkiem roku szkolnego podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem dowozu.

§ 30

 1. O treści niniejszego Regulaminu dyrektor Zespołu informuje zainteresowanych rodziców/prawnych opiekunów i ich dzieci w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego.
 2. Załączniki 1-3 określają wzory oświadczeń o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu.

§ 31

Zmiany w niniejszym regulaminie wprowadza dyrektor Zespołu na wniosek organu prowadzącego lub rodziców/prawnych opiekunów dowożonych dzieci. Regulamin wprowadzono 26.06.2020 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-08-26
Data publikacji:2021-08-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Durtka
Liczba odwiedzin:3450